Fravær - sygefravær, ferie, barsel med mere

Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Indlæser

Fravær - sygefravær, ferie, barsel med mere

Her finder du information om forskellige former for fravær:
Ferie, sygdom, tjenestefrihed, barsel, omsorgsdage, barnets sygdom, overførelse af 5. ferieuge, orlov og seniordage. 

 • Barsel

  Her finder du skema til udfyldelse

  Skemaet viser datoer, når du taster fødselsdato og antal uger der ønskes at afholde barsel med og uden løn.

  Skemaet erstatter ikke blanketten Aftale om barsel.

 • Barns sygdom

  Forældre har mulighed for at holde fri med løn i forbindelse med barns 1. og/eller 2. sygedag. For, at der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed skal:

  • barnet være under 18 år og
  • have ophold hos den ansatte og
  • fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og
  • det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

  Barnets 1. og 2. sygedag er ikke en ret, men en mulighed, hvis der opstår et akut pasningsbehov, som nødvendiggør fravær.

  Barnets 1. sygedag er som udgangspunkt den kalenderdag, hvor barnet bliver syg og barnets 2. sygedag er på den efterfølgende kalenderdag.

  Bliver barnet sygt sent på døgnet og det som følge heraf ikke er muligt at finde anden pasningsmulighed, vil barnets 1. sygedag dog være den efterfølgende kalenderdag.

  Er barnet syg på ansattes fridag, har medarbejderen ikke mulighed for at holde barnets 1. sygedag den efterfølgende arbejdsdag. I dette tilfælde kan medarbejderen holde barnets 2. sygedag, såfremt det ikke har været muligt, at finde anden pasningsmulighed.

  Det er kun muligt, at holde barnets 1. sygedag én gang. Det vil sige, at kun enten mor eller far kan være fraværende på barnets første sygedag.

  Afholdes barnets 1. sygedag eksempelvis om fredagen, så er barnets 2. sygedag om lørdagen på den efterfølgende kalenderdag. Barnets 2. sygedag ligger således ikke om mandagen.

  Barnets 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at en ansat kan bevilges tjenestefrihed på barnets 2. sygedag, selvom den pågældende ikke har holdt barnets 1. sygedag.

  Bliver faderen kaldt hjem for at passe sit syge barn og bliver moderen hjemme og passer barnet dagen efter, holder moderen barnets 2. sygedag.

 • Fridage, flyttefri og runde fødselsdage

  Ved mærkedage og i særlige situationer, kan du holde tjenestefri med løn på selve dagen:

  •  eget bryllup, sølv- og guldbryllup
  •  egen flytning, maks. 1 gang inden for 12 måneder
  •  egen 50, 60 og 70 års fødselsdag
  •  eget 25 og 40 års jubilæum

  Der gives frihed til bloddonorer, der tilkaldes i arbejdstiden.

  Ved alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse i nær familie, kan der aftales frihed med løn med nærmeste leder.

  I henhold til aftale om fravær af familiemæssige årsager, kan bevilges yderligere tjenestefrihed.

  I lighed med overenskomstaftalens bestemmelser om frihed på eksamensdage anføres, at samme fridage gives i forbindelse med anden relevant uddannelse, som på forhånd er aftalt med og anbefalet af nærmeste leder.

  Aftaler omkring tjenestefri uden løn, sker altid efter konkret vurdering og individuelt med nærmeste leder.

  Blanket til udfyldelse ved tjenestefrihed

  Der kan gives frihed uden løn af tvingende årsager, f.eks. barns sygdom, under hensyn til fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

   

 • Seniordage

  Hvis du vælger at konvertere dine seniordage til enten bonus eller pension skal du aftale dette tidligst muligt med din leder, og aflevere nedenstående skemaet til lønkontoret  senest den 1. oktober året før kalenderåret, hvori du opnår ret til seniordagene

   
  Optjening og afvikling
  Seniordage optjenes og afvikles i timer i lighed med optjening og afvikling af ferie. En seniordag tæller med det faktiske antal timer, som du skulle have arbejdet den dag, du placerer seniordagen.
   
  Ikke afholdte seniortimer bortfalder ved årets udgang med mindre, der foreligger særlige omstændigheder. Det er lederens ansvar, at der ikke afvikles flere timer, end der er optjent på tilsvarende vis som ferietimer.
 • Ferie - blanketter til overførsel og afholdelse
 • Ferie - udbetaling af 6. ferieuge

  Vil du have udbetalt 6. ferieuge ved ferieårets afslutning, skal du meddele det skriftligt til din leder senest den 1. oktober af budget- og planlægningsmæssige hensyn, jf. § 19a i aftale om ferie for personale, ansat i kommuner.

  Ønsker du at afholde ferien, skal du så tidligt som muligt give din leder besked om tidspunkt for afvikling af 6. ferieuge.

  Hvis du undlader, at afholde 6. ferieuge, overføres den til det efterfølgende ferieår, og du skal overfor din leder tilkendegive, hvornår den overførte ferie vil blive afholdt i det nye ferieår.

  Tilkendegiver du ikke, hvornår ferien vil blive afholdt, kan ferien varsles iht. reglerne om øvrig ferie.

 • Fridage og arbejdstid for rådhusets ansatte

  Fridage for ansatte på rådhuset
  Rådhuset er lukket den 24. og 31. december og begge dage er fridage for ansatte på rådhuset.

  Den 1. maj og den 5. juni er rådhuset lukket, og der gives fuld frihed fra kl. 12.00 begge dage. Den enkelte medarbejder skal oparbejde timer til afvikling af de 2 dage fra kl. 08.00-12.00 (2 x 4 time) henover året efter aftale med nærmeste leder. Dette gælder naturligvis kun, hvis begge dage er almindelige hverdage.

  Øvrige lukkedage
  Rådhuset holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår. Der afholdes som udgangspunkt ferie disse dage, medmindre andet er aftalt med nærmeste leder (f.eks. afholdelse af seniordage, omsorgsdage eller opsparing af timer jf. fleksibel arbejdstid).

  Læs mere om lukkedage, arbejdstid og fleksibel arbejdstid herunder.

 • Fravær
  Brugervejledning til ledelsesinformation på sygefravær til ledere

  Dette er en vejledning i, hvordan du som leder læser og navigerer i fraværsrapporten. Fraværsrapporterne skal bruges som et værktøj til at monitorerer fravær og følge op på fravær for den del af organisationen som du har ledelsesansvar for.

  Herunder finder du blanket til brug ved oplysninger om årsag og varighed ved sygdom, delvis syg, pgf. 56, arbejdsskade, barns 1-2 sygedag, nedsat tjeneste, graviditetsgener, omsorgsdag og seniordage.

 • Mulighedserklæring

  Mulighedserklæringen sætter fokus på de muligheder, medarbejderen har for at udføre arbejdsopgaver på trods af sygdommen.

  Den udfyldes i fællesskab mellem leder og den sygemeldte medarbejdere på baggrund af en samtale.

 • Omsorgssamtale

  Når en fraværsperiode overstiger fem arbejdsdage eller du har 2-3 spredte fraværsperioder inden for et halvt år, vil du som hovedregel blive indkaldt til en omsorgssamtale med din leder.

 • Orlov uden løn

  Medarbejdere der bevilges orlov uden løn f.eks. til uddannelse, udsendelse til andre lande m.m. i mere end 3 måneder, fratrædes i lønsystemet af Løn og Personale afdelingen, og der vil blive afregnet feriekort til den ansatte. 
  Dette gælder dog ikke for lærere i den lukkede gruppe. 

  Den ansatte har ikke krav på, at vende tilbage på et andet tidspunkt end det aftalte, medmindre der er en sammenlignelig ledig stilling. 

  Arbejdsstedet har ansvaret for, at der er en sammenlignelig ledig stilling efter tjenestefrihedens ophør.