Ansat fra A til Z

Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Indlæser
Indhold for Ansat fra A til Z

Ansat fra A til Z

Ansættelse, arbejdstid, kørsel, telefon/it m.m.

Se nærmere om ansættelse, arbejdstid og ændringer i ansættelsen samt frivillige.

Du finder også information om rejser og kørsel, IT og arbejdstelefon.

 • Ansættelse - indstilling til løn, lønskemaer

  Lønskemaerne er reguleret 1. oktober 2019 

 • Deadlines for lønindberetning

  Lønudbetalinger for månedslønnede

  Når der kører en månedsløn (MD), så medtager systemet KUN indberetninger, som ligger inden for særydelsesperioden eller tidligere, og som er godkendte. 
  Særydelsesperioden kan du se nederst på aktivitetskalenderen. Har du indberettet til uger, der ligger efter særydelsesperioden, vil indberetningerne først komme med på den lønseddel, hvor ugen er med i særydelsesperioden. 

  Særydelser er bl.a. ferieindberetninger, befordringsgodtgørelse og arbejdstidsbestemte tillæg. 

  Indberetninger på dagen for deadline skal være indberettet inden kl. 12:00.


  Lønudbetalinger for timelønnede

  De timelønnede får udbetalt løn senest den 17. hver måned.
  Månedstimelønnede bliver aflønnet for hele foregående måned. Når systemet eksempelvis kører løn for månedstimelønnede i marts 2019, får de løn for perioden 1. februar 2019 til 28. februar 2019. 

  Har du indberettet til uger/måneder, der ligger efter lønperioden, vil indberetningerne først komme med på den lønseddel, hvor medarbejderen får løn for måneden på indberetningen, og som er godkendte.   

  Indberetninger på dagen for deadline skal være indberettet inden kl. 12:00.

 • Kørselsgodtgørelse

  Transport i forbindelse med arbejdets udførelse og møder
  Medarbejdere i Fredensborg Kommune skal fortrinsvis benytte tjenestebil, cykel eller offentlige transportmidler til kørsel i forbindelse med arbejdets udførelse, samt ved møder ud af huset foretaget ud fra arbejdspladsens adresse. 

  Medarbejdere, der får stillet tjenestebil eller en kommunal lånebil til rådighed, kan ikke få udbetalt befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse).

  I de tilfælde, hvor nærmeste leder giver tilladelse til, at kørslen starter og/eller slutter på medarbejderens bopæl, skal kørselsgodtgørelsen beregnes fra fast arbejdssted til slut destination (mødested, kursus etc).

  Når du skal udbetale kørselsgodtgørelse til dine medarbejdere skal du anvende nedenstående blanket. 

  Satserne prisreguleres år for år, derfor er det særlig vigtigt at kørselsgodtgørelsen udbetales med ikrafttrædelsesdato i det år kørslen er foretaget. Satsen for 2018 er 3,54 pr. km (høj takst).

  Aflevering af anmodninger om kørselsgodtgørelse skal ske løbende.

  Udfyld nedenstående blanket og aflever den til din chef. 

 • Fri telefon og internet

  I nogle tilfælde skal du beskattes, hvis du har en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse, mobilabonnement eller mobiltelefon til privat brug. Beløbet er det samme uanset antallet af goder og du beskattes af 2.700 kr. årligt.

  Arbejdstelefon eller fri telefon
  Hvis du ikke tager telefonen med hjem, skal du ikke betale skat af den.

  Hvis du tager telefonen med hjem skal du betale skat medmindre alle tre betingelser er opfyldt:

  • Brug af telefonen uden for arbejdsstedet er nødvendig for, at du kan udføre dit arbejde
  • Du har udfyldt en tro og love-erklæring hvor du skriver under på at telefonen kun må bruges arbejdsmæssigt, bortset fra enkeltstående private opkald til og fra telefonen. Erklæringen gemmes i din personalemappe.
  • Lederen fører kontrol med anvendelsen. Kontrollen udøves som udgangspunkt i form af stikprøvekontroller. Hvis lederen konstatere at der for en medarbejder sker væsentlige afvigelser fra det sædvanlige mønster uden arbejdsmæssig grund, skal der ske en nærmere kontrol af den konkrete medarbejder.

  Det er lederens ansvar, at der sker korrekt beskatning. Dette indebærer, at lederen ved bestilling af SIM-kort til mobiltelefoner skal tage stilling til om der er tale om en arbejdstelefon eller en fri telefon. Er der alene tale om en arbejdstelefon, er det lederens ansvar, at betingelserne for skattefrihed er opfyldt herunder at der udfyldes en tro og love- erklæring, og at denne lægges på personalemappen. Er der derimod tale om en fri telefon skal dette anføres ved bestillingen, hvorefter Løn og Regnskab får besked herom automatisk.

  Tilskud til telefon
  Hvis du modtager et fast månedligt tilskud til din egen private telefon beskattes beløbet som almindelig indkomst.

  Internetforbindelse
  Du beskattes ikke af internetforbindelse, herunder mobilt internet, hvis der er adgang til stort set de samme programmer og dokumenter som på arbejdspladsen.

 • Praktikvejleder

  Her finder du blanket til udbetaling af midlertidige funktionstillæg praktikvejledning 

  Praktikvejleder-tillæg i PDF 

  og Praktikvejleder-tillæg i Word.

 • Rejser og klimakompensation
  Byrådet har på møde den 11. juni 2019 besluttet følgende retningslinjer for rejser og klimakompensation, hvor det særligt gælder indenrigsflyvninger:
   
  1. Byrådsmedlemmer og ansatte kan foretage rejser for kommunens regning i forbindelse med varetagelse af kommunens interesser, og hvor rejsen har betydning for det politiske hverv eller opgavevaretagelsen
   
  2. Det er en forudsætning, at der ikke afholdes udgifter, der går videre end det kommunale formål tilsiger, og at der sikres et rimeligt formål mellem udgiften til og målet med rejsen. Udgangspunktet er, at den billigste transportform skal vælges og at offentlige transportmidler (bus og tog) skal benyttes.
   
  3. Nærmeste fagdirektør for byrådsmedlemmer/nærmeste personaleleder for ansatte har kompetence til at træffe beslutning om anvendelse af anden transportform i forbindelse med tjenesterejser. Valg af evt. anden transportform som bil, taxa eller fly sker ud fra en samlet vurdering af direkte og afledte omkostninger, anvendt tid og evt. andre ulemper, der kan være forbundet med transport i bus eller tog.
   
  4. Hvis der benyttes eget transportmiddel ydes der kørselsgodtgørelse efter gældende satser. Andre udlæg (broafgift og lignende) aftales og godkendes af nærmeste leder/fagdirektør mod forelæggelse af dokumentation.
   
  5. For at foretage sin transport mest miljøvenligt og billigst har rådhusets ansatte mulighed for at benytte kommunens elbiler og elcykler i arbejdstiden. Byrådspolitikere har tilsvarende mulighed, når de varetager kommunens interesser via sit politiske hverv. 
   
  6. Alle byrådsmedlemmer og ansatte i Fredensborg Kommune rejser og transporterer sig så CO2- og miljøvenligt som muligt. Ved flyrejser sker der klimakompensation. 
 • Frivillige

  Frivillige har i mange år med deres engagement og indsats deltaget i at gøre Fredensborg Kommune til en god kommune at bo i.

  Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever, at de frivillige bidrager til at skabe det gode liv for borgerne. Samtidig oplever vi også, at de frivillige kommer med nye perspektiver, der giver medarbejdere og ledere ny inspiration.

Fravær - sygefravær, ferie, barsel med mere

Her finder du information om forskellige former for fravær:
Ferie, sygdom, tjenestefrihed, barsel, omsorgsdage, barnets sygdom, orlov og seniordage. 

 • Barselsaftale

  Her finder du skema til udfyldelse.

 • Barns sygdom

  Forældre har mulighed for at holde fri med løn i forbindelse med barns 1. og/eller 2. sygedag. For, at der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed skal:

  • barnet være under 18 år, og
  • have ophold hos den ansatte, og
  • fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
  • det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

  Barnets 1. og 2. sygedag er ikke en ret, men en mulighed, hvis der opstår et akut pasningsbehov, som nødvendiggør fravær.

  Barnets 1. sygedag er som udgangspunkt den kalenderdag, hvor barnet bliver syg og barnets 2. sygedag er på den efterfølgende kalenderdag.

  Bliver barnet sygt sent på døgnet og det som følge heraf ikke er muligt, at finde anden pasningsmulighed, vil barnets 1. sygedag dog være den efterfølgende kalenderdag.

  Er barnet syg på ansattes fridag, har medarbejderen ikke mulighed for, at holde barnets 1. sygedag den efterfølgende arbejdsdag. I dette tilfælde kan medarbejderen holde barnets 2. sygedag, såfremt det ikke har været muligt, at finde anden pasningsmulighed.

  Det er kun muligt, at holde barnets 1. sygedag én gang. Det vil sige, at kun enten mor eller far kan være fraværende på barnets første sygedag.

  Afholdes barnets 1. sygedag eksempelvis om fredagen, så er barnets 2. sygedag om lørdagen på den efterfølgende kalenderdag. Barnets 2. sygedag ligger således ikke om mandagen.

  Barnets 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at en ansat kan bevilges tjenestefrihed på barnets 2. sygedag, selvom den pågældende ikke har holdt barnets 1. sygedag.

  Bliver faderen kaldt hjem for at passe sit syge barn og bliver moderen hjemme og passer barnet dagen efter, holder moderen barnets 2. sygedag.

 • Fridage, flyttefri og runde fødselsdage

  Ved mærkedage og i særlige situationer, kan du holde tjenestefri med løn på selve dagen:

  •  eget bryllup, sølv- og guldbryllup
  •  egen flytning, maks. 1 gang inden for 12 måneder
  •  egen 50, 60 og 70 års fødselsdag
  •  eget 25 og 40 års jubilæum

  Der gives frihed til bloddonorer, der tilkaldes i arbejdstiden.

  Ved alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse i nær familie, kan der aftales frihed med løn med nærmeste leder.

  I henhold til aftale om fravær af familiemæssige årsager, kan bevilges yderligere tjenestefrihed.

  I lighed med overenskomstaftalens bestemmelser om frihed på eksamensdage anføres, at samme fridage gives i forbindelse med anden relevant uddannelse, som på forhånd er aftalt med og anbefalet af nærmeste leder.

  Aftaler omkring tjenestefri uden løn, sker altid efter konkret vurdering og individuelt med nærmeste leder.

  Blanket til udfyldelse ved tjenestefrihed

  Der kan gives frihed uden løn af tvingende årsager, f.eks. barns sygdom, under hensyn til fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

   

 • Seniordage

  Hvis du vælger at konvertere dine seniordage til enten bonus eller pension skal du aftale dette tidligst muligt med din leder, og aflevere nedenstående skemaet til lønkontoret  senest den 1. oktober året før kalenderåret, hvori du opnår ret til seniordagene

 • Ferie - overførsel af ferie fra et ferieår til et andet

  Her finder du ferieseddel samt blanket til overførsel af ferie fra et ferieår til et andet. 

 • Ferie - udbetaling af 6. ferieuge

  Vil du have udbetalt 6. ferieuge ved ferieårets afslutning, skal du meddele det skriftligt til din leder senest den 1. oktober af budget- og planlægningsmæssige hensyn, jf. § 19a i aftale om ferie for personale, ansat i kommuner.

  Ønsker du at afholde ferien, skal du så tidligt som muligt give din leder besked om tidspunkt for afvikling af 6. ferieuge.

  Hvis du undlader, at afholde 6. ferieuge, overføres den til det efterfølgende ferieår, og du skal overfor din leder tilkendegive, hvornår den overførte ferie vil blive afholdt i det nye ferieår.

  Tilkendegiver du ikke, hvornår ferien vil blive afholdt, kan ferien varsles iht. reglerne om øvrig ferie.

 • Ferieloven gældende fra 1. september 2020
 • Fridage og arbejdstid for rådhusets ansatte

  Fridage for ansatte på rådhuset
  Rådhuset er lukket den 24. og 31. december og begge dage er fridage for ansatte på rådhuset.

  Den 1. maj og den 5. juni er rådhuset lukket, og der gives fuld frihed fra kl. 12.00 begge dage. Den enkelte medarbejder skal oparbejde timer til afvikling af de 2 dage fra kl. 08.00-12.00 (2 x 4 time) henover året efter aftale med nærmeste leder. Dette gælder naturligvis kun, hvis begge dage er almindelige hverdage.

  Øvrige lukkedage
  Rådhuset holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår. Der afholdes som udgangspunkt ferie disse dage, medmindre andet er aftalt med nærmeste leder (f.eks. afholdelse af seniordage, omsorgsdage eller opsparing af timer jf. fleksibel arbejdstid).

  Læs mere om lukkedage, arbejdstid og fleksibel arbejdstid herunder.

 • Fravær - blanket til anmeldelse

  Her finder du blanket til brug ved oplysninger om årsag og varighed ved sygdom, delvis syg, pgf. 56, arbejdsskade, barns 1-2 sygedag, nedsat tjeneste, graviditetsgener, omsorgsdag og seniordage.

 • Mulighedserklæring

  Mulighedserklæringen sætter fokus på de muligheder, medarbejderen har for at udføre arbejdsopgaver på trods af sygdommen.

  Den udfyldes i fællesskab mellem leder og den sygemeldte medarbejdere på bagrund af en samtale.

 • Omsorgssamtale

  Når en fraværsperiode overstiger fem arbejdsdage eller du har 2-3 spredte fraværsperioder inden for et halvt år, vil du som hovedregel blive indkaldt til en omsorgssamtale med din leder.

 • Orlov uden løn

  Medarbejdere der bevilges orlov uden løn f.eks. til uddannelse, udsendelse til andre lande m.m. i mere end 3 måneder, fratrædes i lønsystemet af Løn og Personale afdelingen, og der vil blive afregnet feriekort til den ansatte. 
  Dette gælder dog ikke for lærere i den lukkede gruppe. 

  Den ansatte har ikke krav på, at vende tilbage på et andet tidspunkt end det aftalte, medmindre der er en sammenlignelig ledig stilling. 

  Arbejdsstedet har ansvaret for, at der er en sammenlignelig ledig stilling efter tjenestefrihedens ophør.  

Retningslin­jer og personalepo­lit­ik og vejledninge­r

Her finder du Fredensborg Kommunes retningslinjer, vejledninger og personalepolitik.

 • Personalepolitikken

  Vi vil være i front som en attraktiv arbejdsplads og vores personalepolitik giver nyttig viden, om hvad det vil sige at være ansat i Fredensborg Kommune og er et aktivt redskab i håndtering af forskellige personaleforhold.

  Se personalepolitikken " Et godt sted at arbejde".

 • Røgfri arbejdstid

  Fredensborg Kommunes arbejdspladser er røgfri.

  Det betyder, at vi ikke ryger i arbejdstiden, hverken på kommunens arealer, i kommunens bygninger eller køretøjer. Dette gælder også elektroniske cigaretter.

  Overtrædelse af rygepolitikken vil medføre samtale med leder og vil i gentagelsestilfælde kunne medføre ansættelsesretlige sanktioner.

 • Om fravær

  Læs også "Mere nærvær - mindre fravær" - en vejledning. Bemærk særligt side 4. 

 • God adfærd i det offentlige

  KL, Personalestyrelsen og Danske Regioner har lavet en vejledning om ”God adfærd i det offentlige”.

  Vejledningen retter sig mod alle offentligt ansatte – og indeholder en beskrivelse af de regler og vilkår, som gælder i den offentlige sektor i forhold til medarbejderes og arbejdsgiveres adfærd.

   

 • Sundhedsordning

  Fredensborg Kommune har indgået aftale om en arbejdsrelateret sundhedsordning hos forsikringsselskabet Mølholm – "Bedre Helbred Eksklusiv", hvor alle månedslønnede medarbejdere over 8 timer pr. uge er omfattet.

  Med sundhedsordningen kan du få hjælp til arbejdsrelaterede lidelser:
  • Ambulant fysioterapi
  • Ambulant kiropraktik
  • Zoneterapi
  • Akupunktur
  • Ergoterapi
  • Fodterapeut
  • Massage
  • Psykologhjælp
  • Psykiatrisk behandling

   
   
  Tilkøb af privat sundhedsforsikring
  Det er muligt at tilkøbe en privat sundhedsforsikring til sig selv, sin ægtefælle/samlever og til børn.
   
  Her vil samme begrænsninger indgå, dvs. at det også her kun er muligt at få tildelt et behandlingsforløb pr. år for fysioterapi, kiropraktik og psykologbehandling.
   
  Derudover er det ikke muligt at vælge en behandler, som ikke er en del af Mølholms behandlernetværk.
   
  Børnedækning skal tilkøbes separat, medmindre at både ansat og ægtefælle/samlever har tilkøbt en privat dækning. Såfremt der er medforsikret en ægtefælle/samlever er børn indtil 21 år automatisk medforsikret uden meromkostning.
   
  Præmien for de private tilkøbsforsikringer er:
   
  Ansatte: 2.349 kr. pr. år
  Ægtefælle/samlever: 2.924 kr. pr. år (udover prisen for ansatte)
  Børnedækning pr. barn: 745 kr. pr. år (udover prisen for ansatte)
   
 • Par i samme afdeling

  Det er uhensigtsmæssigt at være par i samme afdeling. 

  I bør derfor overveje om det giver udfordringer i det daglige arbejde. 

  Ret henvendelse til Center for Politik og Organisation - Arbejdsmiljø, hvis I er i tvivl. 

Jubilæum og mærkedage

Her kan du finde information om de regler der gælder ved jubilæum, mærkedage og tildeling af julegaver

 • Jubilæum - 25 og 40 år

  I Fredensborg Kommune markerer vi medarbejderes 25 og 40 års jubilæer og ansattes fratræden til pension.

  Når en ansat kan fejre 25 eller 40 års jubilæum
  Efter 25 eller 40 års ansættelse afholdes en reception for medarbejderen. Det er det enkelte center eller institution som skal afholde og finansiere markeringen.

  Forplejning til receptionen må gerne være til en kuvertpris på max 75 kr.

  På jubilæumsdagen vil medarbejderen modtage 8.000 kr. ved 25 års ansættelse og 13.500 kr. ved 40 års ansættelse.

  Beløbet bliver indsat på medarbejderens NEM konto.

 • Pension eller efterløn - gave eller reception


  Efter mindst 10 års ansættelse giver Byrådet en gave på 1.000 kr. der indkøbes af afdelingen / institutionen. Det er den enkelte institutions ansvar at forestå og finansiere markeringen

  Efter mindst 20 års ansættelse afholdes en reception, efter samme principper som ved jubilæum og Byrådet giver en gave på 1.000 kr., der indkøbes og finansieres af afdelingen / institutionen.

 • Fødselsdage


  Fødselsdage er et privat anliggende og vi giver derfor ikke gaver ved ansattes fødselsdage.

 • Dødsfald - bårebuket


  Ved begravelse / bisættelse bestiller Center for Politik og Organisation en bårebuket med bånd fra Byrådet.

  Den ansattes leder bedes sende en  mail til politik@fredensborg.dk og giver besked om begravelse / bisættelse. 

Elever i kommunen

Elever i kommunen

Med en kontoruddannelse hos os, får du en personlig og faglig udvikling i løbet af de 2 år, du er i Fredensborg Kommune.

Vi er en moderne arbejdsplads i konstant udvikling, som lægger vægt på at der bliver lyttet til eleven.
Sammen giver vi dig en god og attraktiv uddannelse.

 • Kommende skoleperioder og fagprøver for kontorelever

  Skoleperioder for 2. års eleverne:
  7. januar 2019 - 1. februar 2019 

  Skoleperiode for 1. års eleverne:

  1. modul 18. februar 2019 – 8. marts 2019
  Udvidet skr. Kommunikation 11. marts 2019 – 15. marts 2019
   
  2. modul 12. august 2019 – 30. august 2019
  HR og personale 2. september 2019 – 6. september 2019
   
  3. modul 6. januar 2020 – 24. januar 2020
  Økonomistyring i det off. 27. januar 2020 - 31. januar 2020
  Projektkoordination 3. februar 2020 - 7. februar 2020

  Fagprøve 2. års eleverne:
  29. april 2019 – 03. maj 2019

  Fagprøve 1. års eleverne:
  11. maj 2020 – 15. maj 2020

  Eksamensperiode 2. års eleverne:
  3. juni 2019 - 14. juni 2019 

  Eksamensperiode 1. års eleverne:
  2. juni 2020 – 12. juni 2020

 • Blanketter til elever og elevansvarlige
 • Andre elevuddannelser

  Se hvad vi skriver om de øvrige elevuddannelser inden for 

  Social og sundhedshjælper
  Social og sundhedassistent 
  Sygeplejeelev 

  Læs om det på fredensborg.dk 

Indhold for Ansat fra A til Z