Viden og deadlines

Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Indlæser
Indhold for Viden og deadlines

Frister for aflevering af dagsorden til de politiske udvalg

Herunder finder du frister for aflevering af sager til de politiske udvalg.

Og her finder du mødedatoer for politiske møder

Den kommunale annonce i Uge-Nyt

Lokalbladet Uge-Nyt udkommer hver tirsdag, og kommunen annoncerer en gang om måneden i Uge-Nyt.
Al information til den månedlige annonce skal sendes til Kommunikation, som samler alle informationerne i en samlet annonce. Kommunikation sender teksten videre til redaktionen på Uge-Nyt.

Herunder kan du se, hvornår vi indrykker den kommunale annonce, ligesom du kan se, hvornår annonceansvarlig Irene With skal modtage teksten fra dig.

Send din tekst til annonceansvarlig Irene With på irth@fredensborg.dk
Vi svarer altid tilbage: Annonce vel modtaget. Så vær opmærksom på at, hvis du ikke hører fra os, har vi muligvis ikke modtaget din annonce.

 • Deadline for indsendelse af tekst

  Oktober uge 41 ( 9.10.) deadline 3.10.
  November uge 46 (13.11.) deadline 7.11.
  December uge 50 (11.12.) deadline 5.12.

  Husk at fristen for aflevering af tekst til Irene With er kl. 12 onsdagen inden udgivelsesdagen.

 • Om tekst og korrektur

  Teksten skal være så kort og præcis som muligt, både af hensyn til den der læser og af hensyn til kommunens økonomi.

  Vi forbeholder os retten til at forkorte din annoncetekst, hvis den er for lang. 

  Korrektur
  Læser vi korrektur? Ja det gør vi

Kommunikati­on

Kommunikation

Du er velkommen til at kontakte kommunikationsfolkene. Vi hjælper gerne med gode råd, konsulentydelser og strategisk rådgivning for organisationen. 

 Kommunikation er en konsulentfunktion under Center for Politik og Organisation.

 • Hvem udtaler sig til pressen?

  Pressekoordinatoren
  Pressekoordinatoren kan i enkelte situationer optræde som talsperson for kommunen. Men da pressekoordinatoren af naturlige årsager ikke kan være langt nede i de mange forskellige sagers substans, vil det være uhensigtsmæssigt, hvis pressekoordinatoren er officiel talsperson. I praksis vil pressekoordinatoren ofte videreformidle fakta, kontaktoplysninger og anden relevant information som en service til journalisterne. 

  Borgmesteren
  Borgmesteren er som den politiske leder af kommunen afgørende for den profil eller det billede, der skabes af kommunen i medierne. Borgmesteren er naturlig afsender i forbindelse med store overordnede eller strategisk væsentlige politiske beslutninger, holdninger og visioner. Borgmesteren har en naturlig interesse i at vise aktion på både store og små sager. Selvom borgmesteren ofte vil være endog meget godt inde i administrationens substans, er det ikke hensigtsmæssigt, at borgmesteren opfattes som embedsmand. Kommentarer om meget konkrete detaljer og tekniske forhold i en sag bør borgmesteren derfor overlade til administrationen. 

  Udvalgsformænd
  Udvalgsformændene er politiske ledere af de stående udvalg og derfor oftest de mest naturlige afsendere på historier, der har været politisk besluttet i netop deres konkrete udvalg. Ligesom borgmesteren bør vægten i budskaberne ligge på holdninger og handlinger. I det omfang, der kræves tekniske svar, bør formanden enten ”klædes på” til at håndtere opgaven, eller det bør overvejes at lade administrationen besvare henvendelsen.

  Direktører
  I særligt politisk eller økonomisk komplicerede sager vil det typisk være en af kommunens fire direktører, der er talsperson. Kommunaldirektøren vil typisk være den naturlige afsender på budskaber med afsæt i den samlede administration af kommunen. Ofte vil journalisterne efterspørge talspersoner med en vis autoritet. Det er derfor i de fleste tilfælde hensigtsmæssigt, at udtalelser sker på chef/direktør-niveau.

  Centerchefer
  I sager, hvor der ikke kræves svar af politisk karakter eller sager, hvor der ikke er stor politisk bevågenhed, vil det i mange tilfælde være en af de 9 centerchefer, der udtaler sig. Det må formodes, at netop disse personer er særligt oplyste om sagernes faglige substans, den politiske beslutningsproces og de strategiske budskaber, kommunen ønsker at være kendt for.
  Men rollen som talsperson afvejes nøje i forhold til den konkrete sag.

  NB: Indholdet er med en enkelt tilretning om antallet af centerchefer enslydende med pressestrategien fra 2011. 

 • Sådan gør du når pressen kontakter dig
  • Notér navn og kontaktoplysninger på journalisten.
  • Dan dig et overblik over, hvad journalisten ønsker (vinkel?)
  • Overvej, om du, din chef eller en politiker er den rette til at svare  (Henvis evt. til din chef eller pressekoordinatoren)
  • Husk, at du altid har mulighed for at tænke dig om og vende tilbage.
  • Lav en klar aftale med journalisten om betingelserne for interviewet. (Citater til gennemsyn? Baggrundsinfo?)
  • Søg eventuelt rådgivning hos pressekoordinatoren.
  • Orientér altid relevante og involverede chefer og kolleger samt pressekoordinator.
  • Brug et klart og forståeligt sprog. (Pas på med fagudtryk og især indforståede udsagn og politiske ”hints”)
  • Videregiv kun faktuelle oplysninger, som du er sikker på er korrekte.
  • Overhold din aftale med journalisten om at få tekst/ citater til gennemsyn.

  Du kan udtale dig, når henvendelsen omhandler dit konkrete kompetence- eller ansvarsområde – og ikke handler om politiske vurderinger, sager eller om overordnet økonomi. 

  Du skal ikke udtale dig, når henvendelsen omhandler alle andre emner end dit specifikke kompetence- og ansvarsområde – fx politik og overordnet økonomi. 

  Er du i tvivl – ring til pressekoordinatoren på tlf. 24 60 30 66 

  Særlige tilfælde: Hvis du bliver kontaktet af de elektroniske medier (tv eller radio) skal du altid videresende henvendelsen til pressekoordinatoren. Det skyldes de helt særlige hensyn, der skal tages til 3. part – fx skoleelever eller institutionsbørn – når elektroniske medier optager indslag. Det gælder fx sikkerheden for, at personers ønske om ikke at optræde – ufrivilligt – i indslaget respekteres.

Om aktindsigt

Vejledning til behandling af sager om aktindsigt
Der findes regler om aktindsigt i flere forskellige love. Denne vejledning omhandler reglerne om aktindsigt efter forvaltningsloven og offentlighedsloven. Der findes også regler om aktindsigt i anden lovgivning, fx i persondataloven og i miljøoplysningsloven. Disse regler behandles ikke i denne vejledning.

Reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder generelt for den offentlige forvaltning, og da reglerne stort set er ens, behandles de sammen i denne vejledning.

Hent vejledning til behandling af sager om aktindsigt

 • Personalesager

  Drejer det sig om aktindsigt i personalesager rettes henvendelse til Center for Politik og Organisation.
   

Schultz-NIS lovportal

På Schultz-NIS lovportal har du adgang til:

 • Lovgivning og regler - i opdateret og hele, gældende udgaver
 • Lovguider, med uddybende og forklarende lovtekster
 • Historiske dokumenter og tidligere bestemmelser, lovforslag m.v.
 • Relevante afgørelser fra domstole, Ankestyrelsen, Ombudsmanden m.fl.
 • Nem, hurtig og effektiv søgning efter Googles søgeprincipper
 • Daglig nyhedsservice

Tryk for adgang til Schultz-NIS

Benytter du en adgang udenfor Fredensborg Kommunes servere ex. via hjemmearbejdspladsen, skal du første gang logge ind med :

Brugernavn: fredkomm
Password: c89ecae

Efterfølgende vil du blive bedt om at personalisere brugernavn / password og har derefter en personlig adgang til portalerne.

Har du brug for introduktion til de enkelte portaler finder du en række introduktionsvideoer og webinarer her
Du skal være på en ikke citrixbærende server og have adgang til lyd på din PC

Der afholdes et par gange om året introduktionskurser til brugen af Schultz-NIS, se mere under kompetenceudvikling.

 

Spørgeskema­-un­der­søg­els­e

Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser
Hvis du skal gennemføre en spørgeskemaundersøgelse skal du bruge vores nye system Defgo. Log-ins er distribueret til centercheferne og du skal derfor have dit centers brugernavn og adgangskode. Med et centerlog-in er der i højere grad end tidligere mulighed for, at I kan samarbejde om de undersøgelser i gennemfører ved eksempelvis bruge hinandens skabeloner eller spørgsmålsformuleringer. Alle der logger in har adgang til samme data.

Lær systemet at kende
Den er en række muligheder for at lære systemet bedre at kende.

Få en introduktion på din skærm
Du kan gense et webinar der har været afholdt for medarbejdere i Fredensborg Kommune. Adgang til videoen fra webinaret findes her: http://www.defgo.com/dk/webinar/video/fredensborg/  (password: fredensborgvideo)
 
Lydkvaliteten blev desværre lidt ”rungende”, men det skulle være helt fint til at få en introduktion til værktøjet.
Defgo holder løbende introduktionswebinarer som du gratis kan tilmelde dig. Du kan holde dig orienteret og tilmelde dig her: http://www.defgo.com/dk/webinar.asp

Har du spørgsmål eller har brug for hjælp?
 Supporten er åben 8.30 - 16.00, fredag dog 8.30 – 15.00 på telefon: 88 82 18 88 eller support@defgo.dk eller via online chat, som du finder via ovenstående link.

 

Copydan og Koda

Vi har en kommune-aftale med Copydan Tekst & Node 

Det betyder, at vi nu kan dele, gemme og uploade materiale via mails, på internt drev og på intranet. 
Og det gælder både til intern og til begrænset ekstern brug, selvfølgelig stadig inden for visse rammer. 
Læs mere om de digitale muligheder her 

Koda-afgifter
Husk at være opmærksom på reglerne om, at der skal betales Koda afgift, når man bruger musik til forskellige typer af arrangementer.

Du kan læse mere på  www.koda.dk/

Her findes der takster og aftaleforslag samt prisen, som er afhængig af antallet af deltagere, lokalets størrelse og antallet af lektioner.

Kommunen har ikke særlige aftaler med Koda, og der må derfor antageligvis indgås separat aftale mellem dit center og Koda.

Indstilling­ske­ma til akutbolig

Her finder du Indstillingsskema til akutbolig via Visitationsudvalget – internt brug

Skemaet er til brug for sagsbehandlere, der vil indstille særlige borgere til behandling på Visitationsudvalgsmøde for at komme forrest til vores akutboliger.

Indhold for Viden og deadlines