Arbejdskade og brilleskade

Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Indlæser
Indhold for Arbejdskade og brilleskade

Arbejdsskad­e

Skal du anmelde en arbejdsulykke?
En arbejdsulykke er en personskade, fysisk eller psykisk, forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.

Er du kommet ud for en arbejdsulykke, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller leder hurtigst muligt.
De vil hjælpe dig med at undersøge ulykken og udfylde anmeldelsen i Easy.

Så finder du flere oplysninger herunder.

 • Kontakt vedrørende arbejdsskade
  Arbejdsskadeadministrator
  Contea, www.contea.dk.
  Adresse: Contea, Havnevej 1, 2. sal, 4000 Roskile
   
  Arbejdsskadeteamet 
  Tlf.: 46 30 60 43
 • Hvad er en arbejdsskad­e?

  Arbejdsskader er en samlet betegnelse for arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

  Ved en arbejdsulykke forstås en uventet og skadevoldende hændelse, der sker pludseligt, eller inden for 5 dage, i forbindelse med arbejdet og som medfører personskade. Det er uden betydning, hvad arbejdet består af, samt hvor og hvordan ulykken sker.

  Bliver en person udsat for enkeltstående voldsomme hændelser, som f.eks. vold eller trusler, med skade til følge, er det også en arbejdsulykke, hvis der er en tydelig sammenhæng mellem personskaden og hændelsen. Dette gælder også episoder, der sker udenfor arbejdstiden, hvis det skønnes, at det hænger sammen med arbejdet.

  En arbejdsulykke skal anmeldes senest 9 dage efter ulykken.

  Arbejdsbetingede lidelser kan være svære både at diagnosticere og placere ansvaret for. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede arbejdsbetingede lidelser. For at arbejdsbetingede lidelser anmeldes på et ordentligt grundlag, skal du som leder eller arbejdsmiljørepræsentant, anbefale medarbejderen at gå til egen læge (eller tandlæge), hvis der er en formodning om, at det kan dreje sig om en arbejdsbetinget lidelse.

  Skader som følge af psykiske påvirkninger vil, i de tilfælde hvor de er anerkendt, oftest være anerkendt som en arbejdsbetinget lidelse. Et eksempel på dette er stress, som skyldes en påvirkning over længere tid.

  Du kan som leder eller AMR ikke anmelde en arbejdsbetinget lidelse.

   

 • Sådan håndterer vi arbejdsskad­er

  I Fredensborg Kommune vil vi gerne sikre en enkel og fair behandling af arbejdsskader. Derfor anmeldes alle arbejdsulykker til Contea A/S via Easy

  Herefter vil Arbejdsskadeteamet i Contea A/S behandle arbejdsulykkerne efter Arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at de vurderer om arbejdsulykken er omfattet af loven og dermed skal anmeldes som en arbejdsskade.

  Hvis du som skadelidt har ret til behandling på grund af arbejdsskade, vil Contea A/S hurtigst muligt bevillige et antal behandlinger, så du kan komme i bedring.

  Du skal sende regningen for disse behandlinger til Contea A/S, så du ikke selv har udlæg, hvis du har været udsat for en arbejdsskade.

   

 • Sådan anmelder vi arbejdsulykker

  Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker. Arbejdsulykken skal anmeldes, hvis den tilskadekomne er fraværende mere end den dag, hvor ulykken skete. I Fredensborg Kommune har vi dog valgt, at vi som udgangspunkt anmelder flere ulykker – også dem uden sygefravær.

  Arbejdsulykker skal anmeldes i det elektroniske anmeldelsessystem Easy

  Det er lederen, der har ansvaret for, at der bliver udfyldt en anmeldelse i Easy. Efter aftale med lederen kan denne opgave til f.eks. teamledere, gruppeledere eller arbejdsmiljørepræsentanter som kan tildeles rettigheder til at anmelde ulykker i Easy.

  En arbejdsulykke skal anmeldes senest 9 dage efter ulykken. Du skal som leder derfor sikre dig, at der ved dit fravær (særligt af den længerevarende slags), er en stedfortræder, der kan foretage anmeldelsen. Det vil typisk være en souschef, lederkollega eller arbejdsmiljørepræsentant (fx indenfor samme børnehus eller i samme ledergruppe). Er der en anden, som i andre sammenhænge tager over ved ferie og fravær, kan dette også være en mulighed.

 • Sådan anmelder du tandskade

  Du kan bruge tandlægeerklæringen til at komme hurtigst muligt i gang med behandling for en tandskade, der er opstået i forbindelse med arbejdet.

  Når du anmelder en tandskade skal tandlægeerklæringen gerne suppleres med tandlæges fulde journal. Det skyldes at Contea hurtigere kan få et overblik over tandstatus, også forud for skaden, og vurdere behandlingsbehovet.

   

 • Sådan bruger du Easy

  Alle arbejdsulykker skal anmeldes i Easy. Det er lederen af afdelingen / centeret, eller en arbejdsmiljørepræsentant, der kan oprettes som brugere.

  Oprettelse som bruger
  For at få adgang til at anmelde ulykker i EASY, skal du først have en digital medarbejdersignatur fra Nets.
  Hvis ikke du allerede har en, skal du anmode om oprettelse af digital signatur via IT Helpdesken. Det er her meget vigtigt at du oplyser korrekt cpr. nummer, samt alle navne der er påført dit sundhedskort, da IT ellers ikke kan oprette dig hos Nets.
  Sagen oprettes her.

  1. Når din sag er blevet behandlet af It-afdelingen modtager du en mail fra Nets. I den mail er der et link du skal klikke på og du bliver sendt videre til en side fra Signaturgruppen som håndterer Fredensborg Kommunes signaturer/certifikater.
  Her taster du initialer og den kode du plejer at bruge når du logger på en pc/på din mail (din Windows kode).
   
  2. Når nøglefilen er installeret skal du trykke her for at komme videre. Så kommer du til en side der hedder Virk/Indberet og kan se overskriften ”Anmeld arbejdsulykke”. Her skal du siden skal du trykke på Start.
   
  3. Så kommer du til en side der hedder ”Nemlog-in”. Her kan du vælge at logge på med Nøglekort eller Nøglefil. Du skal vælge nøglefil og trykke på OK. Det er en god idé samtidig at sætte flueben i den lille boks ”Husk jeg vil bruge Nøglefil næste gang”. Herefter kommer en boks frem, hvor du skal bruge din Windows kode.
   
  4. Det vil altid være din Windows kode du bruger når du skal logge på virk.dk eller andre steder med din nøglefil. Den ændrer sig automatisk når du skifter din Windows kode hver 3. måned.
   
  5. Nu er du logget på virk, som er nødvendigt for efterfølgende at blive oprettet til EASY. Og du kan logge af igen med det samme.
   
  6. Du er nu oprettet som bruger i Virk men har endnu ikke adgang til at anmelde ulykker. For at få dette skal du kontakte mig eller IT-supporten, som vil sørge for den endelige oprettelse til at anmelde ulykker i EASY.
   

  Når du fremover skal anmelde ulykker skal du trykke her. Så kommer du ind på samme side som i punkt 3. Tryk på Start og log herefter ind med den adgangskode du har valgt. Nu kan du oprette anmeldelsen.
   

  Anvendelse af Easy
  Du kan kun anvende Easy i Citrix på PC.

  Herunder kan du finde en brugervejledningen til Easy. 

 • Sådan foregår behandlinge­n af en arbejdsulykke

  Fredensborg Kommune er selvforsikret. Det betyder, at kommunen selv betaler udgifterne ved anerkendte arbejdsskader.Contea tager sig af hovedparten af den ofte omfattende sagsbehandling, der er i forbindelse med håndtering af arbejdsulykker.

  En ulykke anmeldes i Easy
  Når ulykken er anmeldt i Easy, bliver en augomatisk sendt til Contea.Contea vurderer, om ulykken er en arbejdsskade og om skaden vil give varige mén eller ret til dækning af udgifter til behandling.

  Skadelidte vil modtage et brev fra Contea, hvor der står, hvordan anmeldelsen er blevet vurderet og hvilken afgørelse, der er truffet.

  Contea videresender en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hvis:

  • Skaden har medført eller må forventes at medføre den tilskadekomnes død.
  • Skaden har medført, at den tilskadekomne fem uger efter skadens indtræden endnu ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang.
  • Skadens følger kan begrunde erstatning ud over udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter arbejdsskadelovens § 15.

  Når ulykken er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, modtager skadelidte et kvitteringsbrev i e-boks. Skadelidte kan herefter selv følge sin sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring via funktionen "Se sag".

  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, om skaden er omfattet af arbejdsskadeloven og om der i så fald skal udbetales erstatning for tab af arbejdsevne eller mén som følge af skaden.

 • Sådan lærer vi af vores arbejdsulyk­ker

  I Fredensborg Kommune vil vi arbejde målrettet og systematisk for at forebygge arbejdsulykker. Et vigtigt redskab til dette er, at analysere de ulykker og nærved-ulykker der sker.

  God og effektiv ulykkesforebyggelse forudsætter, at man kender alle grundene til, at ulykken skete. Den viden kan man opnå ved at anvende Arbejdstilsynets ”guide til læring af ulykker”. Den bruges til at analysere ulykker og kan afdække baggrunden for ulykken og identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at ulykken gentager sig.

  Der er ofte ikke kun tale om en enkelt årsag til en ulykke, men om et samspil mellem flere årsager, som alle har betydning. Ved at kende de forskellige årsager, bliver det tydeligt, hvor der skal sættes ind med forebyggende tiltag.

  ”Guide til læring af ulykker” er et enkelt værktøj.
  Se også "Vejledning til Guide til læring af ulykker".

  Guiden indeholder 15 kategorier af mulige årsager til en arbejdsulykke. Den gør virksomheden i stand til at komme bagom ulykkens årsager og dermed forebygge effektivt og varigt.

  Guiden kan bruges til:

  • At afdække den kæde af hændelser, der gik forud for ulykken
  • At afdække samspillet mellem fysiske og personlige svigt og svigt i planlægningen
  • At undersøge, om der kan ske tilsvarende ulykker også andre steder i virksomheden
  • At identificere, hvor sikkerheden skal forbedres

  Metoden kan også bruges til at analysere farlige hændelser, der kunne have medført personskade.

   

 • Om brilleskade og skadesanmeldelse

  Er dine briller eller kontaktlinser blevet beskadiget i forbindelse med arbejdets udførelse, uden at der er sket personskade - skal du anvende en skadesanmeldelse for briller og kontaklinser.

  Skadesanmeldelse af briller og kontaklinser uden personskade

  Skadesanmeldelsen udfyldes og sendes til Contea, som administrere arbejds- og brilleskader for Fredensborg Kommune.

  Opsøg evt. en optiker og medbring dine briller, inden indsendelse af anmeldelsesblanket, for vurdering af reparation eller erstatning af briller.

  Anerkender Contea at brillerne er beskadiget i forbindelse med arbejdets udførelse, vil de stå for erstatning af nye briller efter gældende lovgivning. Skadelidte har ikke udlæg i forbindelse med skaden.

 • Skema og kontakter vedrørende brilleskade
  Skemaer vedr. arbejdsskade
  Brilleskade anmeldelsesskema
  Som skal udfyldes og sendes til : 
   
  Arbejdsskadeadministrator
  Contea, www.contea.dk.
  Adresse: Contea, Havnevej 1, 2. sal, 4000 Roskilde
   
  Arbejdsskadeteamet 
  Tlf.: 46 30 60 43
   

  Andre spørgsmål kontakt: 
  Arbejdsmiljøkonsulent  
  Bo Saarde
  bosa@fredensborg.dk
  mobil 21 57 78 87

Kontakt

Arbejdsmiljøkonsulent Bo Saarde
telefon 21 57 78 87 
bosa@fredensborg.dk 

Brilleskade

Her finder du information om anmeldelse af brilleskade.

 • Om brilleskade og skadesanmeldelse

  Er dine briller eller kontaktlinser blevet beskadiget i forbindelse med arbejdets udførelse, uden at der er sket personskade - skal du anvende en skadesanmeldelse for briller og kontaklinser.

  Skadesanmeldelse af briller og kontaklinser uden personskade

  Skadesanmeldelsen udfyldes og sendes til Contea, som administrere arbejds- og brilleskader for Fredensborg Kommune.

  Opsøg evt. en optiker og medbring dine briller, inden indsendelse af anmeldelsesblanket, for vurdering af reparation eller erstatning af briller.

  Anerkender Contea at brillerne er beskadiget i forbindelse med arbejdets udførelse, vil de stå for erstatning af nye briller efter gældende lovgivning. Skadelidte har ikke udlæg i forbindelse med skaden.

 • Skema og kontakter vedrørende brilleskade
  Skemaer vedr. arbejdsskade
  Brilleskade anmeldelsesskema
  Som skal udfyldes og sendes til : 
   
  Arbejdsskadeadministrator
  Contea, www.contea.dk.
  Adresse: Contea, Havnevej 1, 2. sal, 4000 Roskilde
   
  Arbejdsskadeteamet 
  Tlf.: 46 30 60 43
   

  Andre spørgsmål kontakt: 
  Arbejdsmiljøkonsulent  
  Bo Saarde
  bosa@fredensborg.dk
  mobil 21 57 78 87

Indhold for Arbejdskade og brilleskade