Direktionen

Vores organisatio­n

Vores organisation

Den administrative organisation består af fire direktører og 9 centre.

Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen
Herunder Center for Politik og Organisation 

Direktør Mads Toftegaard
Herunder Center for Ejendomme og Intern Service, Center for Ældre og Omsorg og Center for Økonomi, Løn og Indkøb

Direktør Lina Thieden
Herunder Center for Familie og Handicap, Center for Læring, Fritid og Sundhed og Kulturinstitutionen.

Direktør Thomas Barfoed
Herunder Center for Bydudvikling, Miljø og Erhverv, Center for Borgerservice og Digitalisering, Center for Job og Uddannelse.

 • Direktionens arbejdsform

  Direktionen udøver sin virksomhed på møder, seminarer mv. samt via sin ledelse af strategiske projekter.
  Læs mere om Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora her

   Læs om kommunens styringsfilosofi her

 • Roller og arbejdsdeling

  Hvor kommunaldirektøren har det overordnede ansvar for direktionsarbejdet, er det den enkelte direktørs ansvar at sikre direktionens synspunkter på sager, der kan have principiel betydning for den overordnede ledelse og styring af Fredensborg Kommune eller for den overordnede politik på et eller flere områder.
  I praksis følger det af ansvarsdelingen, at Byrådet må forudsætte, at sager, der forelægges til politisk behandling, er fuldt belyste, administrativt koordineret og dermed principielt forvaltningsmæssigt afsluttet.

  Det er de enkelte direktører, der har sekretariatsbetjeningen af de politiske udvalg og dermed også det faglige ansvar for beslutningsgrundlaget i sagerne. Således er det som hovedregel direktørens (administrationens) forslag til politisk beslutning på sagerne.

  Rollerne og arbejdsdelingerne i forbindelse med direktionens opgave og kompetence kan sammenfattes som følger:

  • Kommunaldirektøren er Byrådets, borgmesterens og Økonomiudvalgets nærmeste rådgiver.

  • Områdedirektørerne varetager på direktionens vegne rådgivningen over for borgmester, fagudvalg og Byråd i sager, der vedrører direktørens direktørområde.

  • Direktionen er ansvarlig for den samlede forvaltning og dermed administrationen af kommunens opgaver.

  • Den enkelte direktør er over for Byrådet, og dermed også over for fagudvalgene, pligtige til løbende at fremme forslag og initiativer, der understøtter Fredensborg Kommune som en effektiv, udviklings- og serviceorienteret kommune. Direktionen må derfor også i fællesskab løbende vurdere behovet for organisatoriske og strukturelle tilpasninger, så der er sammenhæng mellem organisering og prioriteret indsats.

  • Den enkelte direktør sikrer gennem drøftelser i direktionen en ledelsesmæssig og administrativ koordinering af sager, der har strategisk eller principiel betydning for Fredensborg Kommunes økonomi, planlægning, personale og administration.

  • Alle sager, der forelægges til politisk behandling, skal være forberedt efter de retningslinier, der gælder herfor og være påtegnet af den ansvarlige direktør.

  • Direktionen tager løbende initiativer, der fremmer Byrådets, den samlede ledelse og medarbejdernes opmærksomhed på Fredensborg Kommune som en veldrevet kommune.

Direktionen

Se mere om direktionen og ansvarsområderne på fredensborg,dk

Centercheferne og organisationen

Ni centerchefer står i spidsen for Fredensborg Kommunens administrative organisation.
Du kan læse mere om centerchefernes områder på fredensborg.dk

Ledetråden

Direktionens ledetråd kan du læse mere om på siden Ledetråden.