Direktionen

Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Indlæser

Vores organisatio­n

Vores organisation

Den administrative organisation består af fire direktører og 10 centre.

Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen med ansvar for 
Center for Politik og Organisation 

Direktør Mads Toftegaard Med ansvar for
Center for Ejendomme og Intern Service,
Center for Skole og Dagtilbud og
Center for Økonomi, Løn og Indkøb

Direktør Lina Thieden med ansvar for 
Center for Familie og Handicap,
Center for Ældre og Omsorg og
Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

Direktør Thomas Barfoed med ansvar for 
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv,
Center for Borgerservice og Digitalisering og
Center for Job og Uddannelse.

 • Direktionens arbejdsform

  Direktionen udøver sin virksomhed på møder, seminarer mv. samt via sin ledelse af strategiske projekter.
  Læs mere om Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora her

 • Roller og arbejdsdeling

  Hvor kommunaldirektøren har det overordnede ansvar for direktionsarbejdet, er det den enkelte direktørs ansvar at sikre direktionens synspunkter på sager, der kan have principiel betydning for den overordnede ledelse og styring af Fredensborg Kommune eller for den overordnede politik på et eller flere områder.
  I praksis følger det af ansvarsdelingen, at Byrådet må forudsætte, at sager, der forelægges til politisk behandling, er fuldt belyste, administrativt koordineret og dermed principielt forvaltningsmæssigt afsluttet.

  Det er de enkelte direktører, der har sekretariatsbetjeningen af de politiske udvalg og dermed også det faglige ansvar for beslutningsgrundlaget i sagerne. Således er det som hovedregel direktørens (administrationens) forslag til politisk beslutning på sagerne.

  Rollerne og arbejdsdelingerne i forbindelse med direktionens opgave og kompetence kan sammenfattes som følger:

  • Kommunaldirektøren er Byrådets, borgmesterens og Økonomiudvalgets nærmeste rådgiver.

  • Områdedirektørerne varetager på direktionens vegne rådgivningen over for borgmester, fagudvalg og Byråd i sager, der vedrører direktørens direktørområde.

  • Direktionen er ansvarlig for den samlede forvaltning og dermed administrationen af kommunens opgaver.

  • Den enkelte direktør er over for Byrådet, og dermed også over for fagudvalgene, pligtige til løbende at fremme forslag og initiativer, der understøtter Fredensborg Kommune som en effektiv, udviklings- og serviceorienteret kommune. Direktionen må derfor også i fællesskab løbende vurdere behovet for organisatoriske og strukturelle tilpasninger, så der er sammenhæng mellem organisering og prioriteret indsats.

  • Den enkelte direktør sikrer gennem drøftelser i direktionen en ledelsesmæssig og administrativ koordinering af sager, der har strategisk eller principiel betydning for Fredensborg Kommunes økonomi, planlægning, personale og administration.

  • Alle sager, der forelægges til politisk behandling, skal være forberedt efter de retningslinier, der gælder herfor og være påtegnet af den ansvarlige direktør.

  • Direktionen tager løbende initiativer, der fremmer Byrådets, den samlede ledelse og medarbejdernes opmærksomhed på Fredensborg Kommune som en veldrevet kommune.