Direktionen

Indhold for Direktionen

Vores organisatio­n

Vores organisation

Den administrative organisation består af fire direktører og 9 centre.

Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen
Herunder Center for Politik og Organisation 

Direktør Mads Toftegaard
Herunder Center for Ejendomme og Intern Service, Center for Ældre og Omsorg og Center for Økonomi, Løn og Indkøb

Direktør Lina Thieden
Herunder Center for Familie og Handicap, Center for Læring, Fritid og Sundhed og Kulturinstitutionen.

Direktør Thomas Barfoed
Herunder Center for Bydudvikling, Miljø og Erhverv, Center for Borgerservice og Digitalisering, Center for Job og Uddannelse.

Ledetråden

Direktionen ønsker med ledetråden at sætte retning for det kommende års arbejde. Direktionen angiver derfor her sine forventninger og krav til udviklingen af kommunens virksomhed og ledelse.

 I Ledetråd 2017 kommer Direktionen bl.a. med sit bud på, hvordan vi i de kommende år ledelsesmæssigt vil håndtere kommunens udfordringer. Ledetråden 2017 sætter fokus på tre temaer, som både vil have et strategisk og et tværgående perspektiv:

Ledetrådens temaer bliver konkretiseret på to måder: i centrenes og institutionernes årsplaner samt i strategiske projekter forankret i direktionen

Ledetråden

Roller og arbejdsdeli­ng

Hvor kommunaldirektøren har det overordnede ansvar for direktionsarbejdet, er det den enkelte direktørs ansvar at sikre direktionens synspunkter på sager, der kan have principiel betydning for den overordnede ledelse og styring af Fredensborg Kommune eller for den overordnede politik på et eller flere områder.
I praksis følger det af ansvarsdelingen, at Byrådet må forudsætte, at sager, der forelægges til politisk behandling, er fuldt belyste, administrativt koordineret og dermed principielt forvaltningsmæssigt afsluttet.

Det er de enkelte direktører, der har sekretariatsbetjeningen af de politiske udvalg og dermed også det faglige ansvar for beslutningsgrundlaget i sagerne. Således er det som hovedregel direktørens (administrationens) forslag til politisk beslutning på sagerne.

Rollerne og arbejdsdelingerne i forbindelse med direktionens opgave og kompetence kan sammenfattes som følger:

• Kommunaldirektøren er Byrådets, borgmesterens og Økonomiudvalgets nærmeste rådgiver.

• Områdedirektørerne varetager på direktionens vegne rådgivningen over for borgmester, fagudvalg og Byråd i sager, der vedrører direktørens direktørområde.

• Direktionen er ansvarlig for den samlede forvaltning og dermed administrationen af kommunens opgaver.

• Den enkelte direktør er over for Byrådet, og dermed også over for fagudvalgene, pligtige til løbende at fremme forslag og initiativer, der understøtter Fredensborg Kommune som en effektiv, udviklings- og serviceorienteret kommune. Direktionen må derfor også i fællesskab løbende vurdere behovet for organisatoriske og strukturelle tilpasninger, så der er sammenhæng mellem organisering og prioriteret indsats.

• Den enkelte direktør sikrer gennem drøftelser i direktionen en ledelsesmæssig og administrativ koordinering af sager, der har strategisk eller principiel betydning for Fredensborg Kommunes økonomi, planlægning, personale og administration.

• Alle sager, der forelægges til politisk behandling, skal være forberedt efter de retningslinier, der gælder herfor og være påtegnet af den ansvarlige direktør.

• Direktionen tager løbende initiativer, der fremmer Byrådets, den samlede ledelse og medarbejdernes opmærksomhed på Fredensborg Kommune som en veldrevet kommune.

Indhold for Direktionen

Direktionen

Se mere om direktionen og ansvarsområderne på fredensborg,dk

Centercheferne og organisationen

Ni centerchefer står i spidsen for Fredensborg Kommunens administrative organisation.
Du kan læse mere om centerchefernes områder på fredensborg.dk