Ansættelse, arbejdstid, kørsel, telefon/it m.m.

Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Indlæser

Ansættelse, arbejdstid, kørsel, telefon/it m.m.

Se nærmere om ansættelse, arbejdstid og ændringer i ansættelsen samt frivillige. 

Du finder også information om rejser og kørsel, IT og arbejdstelefon.

 • Ansættelse - børne- og straffeattester

  For at bestille en børne- og straffeattester digitalt skal du have en medarbejdersignatur eller en virksomheds-NemID.

 • Ansættelse - indstilling til løn, lønskemaer

  Lønskemaerne er reguleret 1. april 2020

 • Arbejdstid på rådhuset

  Som aftalt på Rådhusudvalgets møder den 16. januar 2017 og 6. marts 2017
  bekrives hermed de gældende retningslinjer vedrørende arbejdstid for rådhusets
  personale pr. 1. januar 2017.


  Åbnings- og kontortid
  Rådhusets åbnings- og kontortid er følgende:
   Kontortid
  Mandag 08.00 – 18.00
  Tirsdag 08.00 – 15.30
  Onsdag 08.00 – 15.30
  Torsdag 08.00 – 15.30
  Fredag 08.00 – 13.00

  Fordeling af ovenstående kontortid er 37½ timer pr. uge. Kontortiden er det
  tidsrum, hvor de enkelte arbejdspladser skal være bemandet. De betyder, at den
  enkelte medarbejder kan komme senere eller gå tidligere for at få sin arbejdstid til
  at gå op, men det skal koordineres med leder og kolleger.

  Denne fleksibilitet kan dog ikke medføre, at medarbejderen systematisk og i
  betydeligt omfang placerer sin arbejdstid uden for kontortiden.

  Mødetidsplan i OPUS Personale
  Den nærmeste leder har ansvaret for, at medarbejderens arbejdstid er registreret i
  OPUS Personale under Mødetidsplaner. Mødetidsplanen skal svare til
  medarbejderens ugentlige arbejdstid og vise den aftalte arbejdstid pr. dag.
  Mødetidsplanen er styrende for hvor mange timer, der bliver trukket i ferie, 6.
  ferieuge mv. pr. dag (f.eks. 10 timer om mandagen og 7,5 timer om tirsdagen
  osv.). Det betyder ikke, at medarbejderen ikke kan have dage med andre kommeog
  gåtider end det fremgår af mødetidsplanen, jf. fleksibel arbejdstid.
  Mødetidsplanen går også ind og optæller eksakte fraværstimer, der bliver brugt til
  bl.a. fraværsrapporter og statistikker.
  Hvis den ugentlige arbejdstid ændres skal mødetidsplanen opdateres – det sker
  IKKE automatisk.

  1. maj og grundlovsdag
  I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2017-2020 blev det besluttet, at harmonisere ansættelsesvilkårene for kommunens medarbejdere.
  Fra den 1. januar 2017 har byrådet truffet beslutning om, at disse to dage ikke længere er hele betalte fridage, men at rådhuset personale i lighed med kommunens øvrige ansatte får 2 halve fridage fra kl. 12.00.

  Rådhuset har fortsat lukket den 1. maj og grundlovsdag og det betyder, at alle ansatte på rådhuset holder fri med mindre andet er aftalt med nærmeste leder.
  Den enkelte medarbejder skal oparbejde timer til afvikling af disse 2 dage fra kl. 8-12 (2 x 4 timer) henover året efter aftale med sin leder (jf. fleksibel arbejdstid). Dette gælder naturligvis kun, hvis begge dage er almindelige hverdage. Medar-bejderen kan også vælge at bruge ferietimer.

  Øvrige lukkedage
  Rådhuset holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår. Der afholdes som udgangspunkt ferie disse dage, medmindre andet er aftalt med nærmeste leder (f.eks. afholdelse af seniordage, omsorgsdage eller opsparing af timer jf. fleksibel arbejdstid).

  Alle ansatte holder fri disse dage, medmindre andet er aftalt med nærmeste leder.

  Tillæg for forskudt arbejdstid
  Medarbejdere, der er omfattet af overenskomst med HK, Teknisk Landsforbund eller Dansk Socialrådgiverforening m.fl. har ret til at få udbetalt et overenskomstmæssigt ulempetillæg for planlagt arbejde mellem kl. 17 og 18 om mandagen. Dette gælder ikke for ledere og medarbejdere uden højeste tjenestetid.

  Det er nærmeste leder der er ansvarlig for at underrette Løn og Regnskab om hvilke medarbejdere, der skal have udbetalt tillæg for forskudt arbejdstid mandag mellem kl. 17 og 18.

  Fleksibel arbejdstid
  Medarbejdere på rådhuset er omfattet af fleksibel arbejdstid. Fleksibel arbejdstid opfattes både som en fordel for medarbejderne og Fredensborg Kommune som arbejdsgiver. Aftalen bygger på gensidig tillid og ansvarlighed. Formålet er, at opnå mere fleksible arbejdsformer, der både skal tilgodese medarbejdernes behov og den daglige drift.
  Den enkelte medarbejder har således mulighed for at tilrettelæge sin arbejdstid fleksibelt og have uger, hvor der arbejdes mere eller mindre end den ugentlige arbejdstid og udligne det tilsvarende i de øvrige uger. Denne fleksibilitet skal tilgodese begge parter og ligge inden for rimelige rammer. Medarbejderne kan
  skabe et større rum for håndtering af private gøremål, der ellers ville kræve hele fridage, og ledelsen kan opnå en smidigere opgaveløsning, hvor medarbejderen kan yde en ekstra indsats, når behovet opstår.

  Opsparing af timer
  Rådhuset har ikke en flekstidsordning og der kan derfor ikke registreres timer til afspadsering - og medarbejdere kan ikke kræve at afspadsere eller få timer udbetalt via ”skufferegnskaber”.

  Har medarbejderen arbejdet mere i en periode end den faktiske arbejdstid skal man orientere sin leder om dette, og der kan indgås en konkret aftale om at afvikle halve eller hele fridage.

  Mer-/overarbejde
  I særlige tilfælde kan der udbetales for mer-/overarbejde efter gældende overenskomstbestemmelser.
  En medarbejder kan ikke selv planlægge sin arbejdstid, så den medfører overarbejde. Det kan kun ske efter aftale eller ved pålæg fra sin leder.
  En medarbejder uden højeste tjenestetid kan ikke få udbetalt overarbejde, men er omfattet af reglerne om merarbejde.
  Spørgsmål om arbejdstid kan ske til Forhandling og Arbejdsmiljø.

 • Deadlines for lønindberetning

  Lønudbetalinger for månedslønnede
  Når der kører en månedsløn (MD), så medtager systemet KUN indberetninger, som ligger inden for særydelsesperioden eller tidligere og som er godkendte.

  Særydelsesperioden står med uger i oversigten for deadlines.

  Har du indberettet til uger, der ligger efter særydelsesperioden, vil indberetningerne først komme med på den lønseddel, hvor ugen er med i særydelsesperioden.

  Lønudbetalinger for timelønnede
  De timelønnede får udbetalt løn senest den 17. hver måned.
  Månedstimelønnede bliver aflønnet for hele foregående måned.
   
  Har du indberettet til uger/måneder, der ligger efter lønperioden, vil indberetningerne vente til den måned, hvor medarbejderen skal have løn for pågældende måned, og som er godkendte.  
   

  Deadlines for 2020 på måneds- og timeløn

 • Kørselsgodtgørelse

  Transport i forbindelse med arbejdets udførelse og møder
  Medarbejdere i Fredensborg Kommune skal fortrinsvis benytte tjenestebil, cykel eller offentlige transportmidler til kørsel i forbindelse med arbejdets udførelse, samt ved møder ud af huset foretaget ud fra arbejdspladsens adresse. 

  Medarbejdere, der får stillet tjenestebil eller en kommunal lånebil til rådighed, kan ikke få udbetalt befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse).

  I de tilfælde, hvor nærmeste leder giver tilladelse til, at kørslen starter og/eller slutter på medarbejderens bopæl, skal kørselsgodtgørelsen beregnes fra fast arbejdssted til slut destination (mødested, kursus etc.).

  Når du skal udbetale kørselsgodtgørelse til dine medarbejdere skal du anvende nedenstående blanket. 

  Satserne prisreguleres år for år, derfor er det særlig vigtigt at kørselsgodtgørelsen udbetales med ikrafttrædelsesdato i det år kørslen er foretaget.

  Aflevering af anmodninger om kørselsgodtgørelse skal ske løbende.

  Udfyld nedenstående blanket og aflever den til din chef. 

 • Fri telefon og internet

  I nogle tilfælde skal du beskattes, hvis du har en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse, mobilabonnement eller mobiltelefon til privat brug.

  Beløbet er det samme uanset antallet af goder og du beskattes af 2.700 kr. årligt.

  Arbejdstelefon eller fri telefon
  Hvis du ikke tager telefonen med hjem, skal du ikke betale skat af den.

  Hvis du tager telefonen med hjem skal du betale skat medmindre alle tre betingelser er opfyldt:

  • Brug af telefonen uden for arbejdsstedet er nødvendig for, at du kan udføre dit arbejde
  • Du har udfyldt en tro og love-erklæring hvor du skriver under på at telefonen kun må bruges arbejdsmæssigt, bortset fra enkeltstående private opkald til og fra telefonen. Erklæringen gemmes i din personalemappe.
  • Lederen fører kontrol med anvendelsen. Kontrollen udøves som udgangspunkt i form af stikprøvekontroller. Hvis lederen konstatere at der for en medarbejder sker væsentlige afvigelser fra det sædvanlige mønster uden arbejdsmæssig grund, skal der ske en nærmere kontrol af den konkrete medarbejder.

  Det er lederens ansvar, at der sker korrekt beskatning.

  Dette indebærer, at lederen ved bestilling af SIM-kort til mobiltelefoner skal tage stilling til om der er tale om en arbejdstelefon eller en fri telefon.

  Er der alene tale om en arbejdstelefon, er det lederens ansvar, at betingelserne for skattefrihed er opfyldt herunder at der udfyldes en tro og love-erklæring, og at denne lægges på personalemappen. Er der derimod tale om en fri telefon skal dette anføres ved bestillingen, hvorefter Løn og Personale får besked herom automatisk.

  Tilskud til telefon
  Hvis du modtager et fast månedligt tilskud til din egen private telefon beskattes beløbet som almindelig indkomst.

  Internetforbindelse
  Du beskattes ikke af internetforbindelse, herunder mobilt internet, hvis der er adgang til stort set de samme programmer og dokumenter som på arbejdspladsen.

 • Praktikvejleder

  Her finder du blanket til udbetaling af midlertidige funktionstillæg for praktikvejledning 

  Praktikvejleder-tillæg i PDF 

  Praktikvejleder-tillæg i Word.

 • Rejser og klimakompensation
  Byrådet har på møde den 11. juni 2019 besluttet følgende retningslinjer for rejser og klimakompensation, hvor det særligt gælder indenrigsflyvninger:
   
  1. Byrådsmedlemmer og ansatte kan foretage rejser for kommunens regning i forbindelse med varetagelse af kommunens interesser, og hvor rejsen har betydning for det politiske hverv eller opgavevaretagelsen
   
  2. Det er en forudsætning, at der ikke afholdes udgifter, der går videre end det kommunale formål tilsiger, og at der sikres et rimeligt formål mellem udgiften til og målet med rejsen. Udgangspunktet er, at den billigste transportform skal vælges og at offentlige transportmidler (bus og tog) skal benyttes.
   
  3. Nærmeste fagdirektør for byrådsmedlemmer/nærmeste personaleleder for ansatte har kompetence til at træffe beslutning om anvendelse af anden transportform i forbindelse med tjenesterejser. Valg af evt. anden transportform som bil, taxa eller fly sker ud fra en samlet vurdering af direkte og afledte omkostninger, anvendt tid og evt. andre ulemper, der kan være forbundet med transport i bus eller tog.
   
  4. Hvis der benyttes eget transportmiddel ydes der kørselsgodtgørelse efter gældende satser. Andre udlæg (broafgift og lignende) aftales og godkendes af nærmeste leder/fagdirektør mod forelæggelse af dokumentation.
   
  5. For at foretage sin transport mest miljøvenligt og billigst har rådhusets ansatte mulighed for at benytte kommunens elbiler og elcykler i arbejdstiden. Byrådspolitikere har tilsvarende mulighed, når de varetager kommunens interesser via sit politiske hverv. 
   
  6. Alle byrådsmedlemmer og ansatte i Fredensborg Kommune rejser og transporterer sig så CO2- og miljøvenligt som muligt. Ved flyrejser sker der klimakompensation. 
 • Frivillige

  Frivillige har i mange år med deres engagement og indsats deltaget i at gøre Fredensborg Kommune til en god kommune at bo i.

  Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever, at de frivillige bidrager til at skabe det gode liv for borgerne. Samtidig oplever vi også, at de frivillige kommer med nye perspektiver, der giver medarbejdere og ledere ny inspiration.

 • Retningslinjer for indhentelse af straffe- og børneattester